Świadomy Ryzyka
Potrzebujesz pomocy?
Telefon zaufania
801 889 890
Zakłady wzajemne

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych gracz zwolniony jest z obowiązku podatkowego, gdy wygrana na pojedynczym zakładzie nie przekracza 2 280 zł.

Art. 21 ust. 1 pkt 6a) lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.):
"Wolne od podatku dochodowego są (...) wygrane w (...) zakładach wzajemnych, (...) jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, (...) urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego."

Art. 21 ust. 23:
"Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, w odniesieniu do wygranych uzyskanych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium loterie, gry lub zakłady wzajemne są urządzane i prowadzone."

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wszystkie wygrane w zakładach wzajemnych muszą podlegać podatkowi od gier. Całkowity obowiązek podatkowy spoczywa na organizatorze.

Art. 74. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 847 z późn. zm.):
"Stawka podatku od gier wynosi dla:
6) zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
7) zakładów wzajemnych innych niż wymienione w pkt 6 – 12%."

Art. 75 ust. 1:
"Podatnicy (…) są obowiązani, bez wezwania, do: (...)
2) obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego"