Świadomy Ryzyka
Zakłady wzajemne

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych gracz zwolniony jest z obowiązku podatkowego, gdy wygrana na pojedynczym zakładzie nie przekracza 2 280 zł.

Art. 95. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.10)) w art. 21 w ust. 1 pkt 6 i 6a otrzymują brzmienie:

Wolne od podatku dochodowego są:

"6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,."